Hội thảo tư vấn khách hàng mua nhà ở Mỹ- tại Hà Nội tháng 9 năm 2018

March 6th, 2020
Ha Noi Sept 2018 Hội thảo tư vấn khách hàng mua nhà ở Mỹ- tại Hà Nội tháng 9 năm 2018

JENNY LAI (Phó tổng giám đốc) and ERIC TRAN (Tổng giám đốc)

Ha Noi Sept 2018 Hội thảo tư vấn khách hàng mua nhà ở Mỹ- tại Hà Nội tháng 9 năm 2018

Ha Noi Sept 2018 Hội thảo tư vấn khách hàng mua nhà ở Mỹ- tại Hà Nội tháng 9 năm 2018